Sirküler: 2018/36                                                                  02.03.2018 

 

 * 7103 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

 

7103 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

27.03.2018 tarihli ve 30373 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

 

a) Bölgesel Yönetim Merkezlerinde Vergi Muafiyeti Kaldırılmıştır.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten kaldırılarak, bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetine son verilmektedir(Madde:74 / Yürürlük: 01.01.2019 (01.01.2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

 

b) Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Tasfiye Edilerek Tüzel Kişiliği Ticaret Sicilinden Silinmiş Olan Kurumların Vergi Tarhiyatı Ve Ceza Kesme İşleminin Yapılacağı Kişiler Hakkındaki Hüküm Yürürlükten Kaldırılarak Vergi Usul Kanununa Taşınmıştır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hüküm:

 

Kurumlar Vergisi Kanunu / Madde:17-(9)

“Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki, bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.”

Yürürlükten kaldırılan madde hükmü Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu maddesine taşınmıştır. (Madde:74 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

 

2. GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

 

a) Konutlarda Kendi İhtiyaçları İçin Ürettikleri Elektrik Enerjisinin Fazlasını Satanlara Vergi Muafiyeti Tanınmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile Konutlarda, kendi ihtiyaçları için lisansa tabi olmaksızın belli güce kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretenlerin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satan gerçek kişiler gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınmıştır. (Madde:3 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

 

b) Kadın Çalışanlara Kreş Ve Gündüz Bakımevi Hizmeti Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde Vergi İstisnası Getirilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlerde” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler istisna kapsamına alınmıştır.

İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacaktır. (Madde:4 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

 

c) İşten Ayrılanlara Çalışanlara İkale Tazminatı, İş Kaybı Tazminatı, İş Sonu Tazminatı Vb. Nitelikte Yapılan Ödeme ve Yardımların Vergilendirilmesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 maddesine yer alan ücret sayılan ödemelerin içerisine; hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar dahil edilmiştir. (Madde:5 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

Ayrıca Gelir Vergisi’nden istisna tutulan tazminat ve yardımları düzenleyen 25/7 maddesine; söz konusu ödemelerin, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiğine dair hüküm ilave edilmiştir. Sonuç olarak kıdem tazminatı tutarına kadar yapılan bu tür ödemeler üzerinden gelir vergisi kesilmeyecek, aşması durumunda ise aşan kısım gelir vergisine tabi tutulacaktır. (Madde:7 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

 

ç) Yıl İçinde Net Ücretleri Asgari Ücretin Altına Düşenlerde Aradaki Farkın Asgari Geçici İndirimi İlavesi Yoluyla Telafi Edilmesi Kalıcı Hale Gelmiştir.

Asgari Geçim İndirimi uygulamasını düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun 32.maddesine paragraf eklenmek suretiyle; bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların (yıl içinde asgari ücretin artması halinde artışın uygulandığı ilk ay net ücreti sonraki aylar için dikkate alınacaktır) net ücretlerinde meydana gelen bu azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilecektir.

Şimdiye kadar geçici Maddelerle uygulaması yapılan bu düzenleme kalıcı hale getirilmiştir. (Madde:6 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

 

Kanunun Tam Metnine 28.03.2018 Tarihli ve 03/10 Sayılı Sirkülerimizde Yer Verilmiştir.  

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST