Sirküler: 2018/25                                                                 22.01.2018 

 

 * Vergi Dairesi Tarafından Mükellefe Yapılacak Nakdi İadeler Öncelikle Mükellefin Muaccel Kamu Borçlarına Mahsup Edilecektir.

 

VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN MÜKELLEFE YAPILACAK NAKDİ İADELER ÖNCELİKLE MÜKELLEFİN MUACCEL KAMU BORÇLARINA MAHSUP EDİLECEKTİR.

 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle iadesi gereken kamu alacağının, mükellefin kamu idaresine olan muaccel borcunun bulunması halinde bu borca mahsup edilmek sonra, iade edilmesi gerekmektedir. 

Kanun hükmü ile ilgili olarak 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri A Sıra No:9 Tahsilat Genel Tebliği ile değişik Seri A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde; tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden iadesi gereken kamu alacağının, iadenin Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde;

  • Öncelikle mükellefin Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılması,
  • Mahsup sonrası bir tutar kalması durumunda bu tutarın, mükellefin alacaklı kamu idaresine olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine bulunan muaccel borçlarına mahsup edilmesi,
  •  Bu mahsuptan sonrasında da iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde mükellefin SGK’ya olan muaccel prim ve diğer borçlarına ödenmek üzere SGK’ya aktarılması gerekmektedir.

(Söz konusu Tebliğ’de yer alan özet açıklamalar 03.01.2018 tarih ve 01/13 sayılı sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştu.)  

Tebliğ’de yer alan açıklamaya göre vergi dairesinden nakden bir iade yapılacaksa, iade tutarı öncelikle mükellefin muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilecektir. Vergi dairesi tarafından yapılacak nakden iadede mahsup edilecek kamu borcunun öncelik sırası;

  • Vergi Dairesi,
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tahsil Daireleri,
  • SGK Tahsil Daireleri şeklindedir.

Mükellefin yukarıda yer alan kamu idarelerine olan borçlarına mahsup yapıldıktan sonra kalan tutar mükellefe iade edilecektir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığından Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderilen 11.01.2018 tarihli genel yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara ait verilerin sağlıklı bir şekilde intikal ettirilemediği, bu nedenle de özellikle ihracat istisnası kapsamındaki katma değer vergisi iade taleplerinin yerine getirilmesinde fiili imkansızlık yaşandığından, ihtiyaç duyulan veriler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda temin edilinceye kadar, yapılacak iadelerde gümrük yükümlülükleri ile ilgili Tebliğ uyarınca bir işlem yapılmamasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Buna göre şu an için gümrük yükümlülükleri ile ilgili bir işlem yapılmaması uygun görüldüğünden vergi dairelerinden yapılacak nakdi iadelerde, iade tutarı firmaların öncelikle vergi dairelerine daha sonrada Sosyal Güvelik Kurumuna vadesi geçmiş borçlarına mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında kalan tutar mükellefe iade edilecektir.

İade talep edilirken Sosyal Güvelik Kurumunun internet sitesinden “borcu yoktur” yazısı alınarak vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

  

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

 

TRUST