Sirküler: 2018/10                                                                  02.01.2018 

 

 * 1.1.2018’den İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtlar Bedelleri Belirlendi.

 

1.1.2018’DEN İTİBAREN UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞITLAR BEDELLERİ BELİRLENDİ:

30.12.2017 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de 56 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Değerli Kağıtlar yayımlandı.

Yayımlanan Tebliğ ile; 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilmiştir.

Yayımlanan bu Tebliğ ile 52 Sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, aşağıda yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286 (Mükerrer)

                                                               TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:56)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                     Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                                          

a)      Noter kağıdı                                                                                                    11,00

b)      Beyanname                                                                                                     11,00

c)      Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                               22,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

3 – Pasaportlar                                                                                                      108,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                    72,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                                 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                           18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                               18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                      37,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                                   98,50

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                  

9 - Sürücü belgeleri                                                                                               134,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                            134,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                        

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                            120,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                              100,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                                 6,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                              10,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                           72,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                         72,00

 

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:52) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST