Sirküler: 2018/06                                                                  02.01.2018 

 

*  Gelir Vergisi İle İlgili 2018 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler Ve Tutarlar Belirlendi.

* 2006 Yılından Önce İhraç Edilmiş Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosu Faizleri İçin Uygulanacak İndirim Oranı Belirlendi.

 

A) GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ 2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HADLER VE TUTARLAR BELİRLENDİ:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu hadler ve tutarlar 2017 yılı yeniden değerleme oranında (%14,47) arttırılmış olup, 2018 yılında uygulanacak yeni hadler ve tutarlar 29 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. (Yeniden değerleme oranı ile arttırılarak yapılan hesaplamada maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirleri dikkate alınmamaktadır)

Söz konusu genel tebliğ ile yapılan açıklama ve düzenlemelerden bazıları şu şekilde özetlenebilir:

Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutarı­:

2017 yılında elde edilen konut kira gelirleri için 3.900 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2018 yılı konut kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir. (GVK Md:21)

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan  Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

2017 yılı için 14,00 TL (KDV hariç) olarak uygulanan söz konusu istisna tutarı, 2018 yılı için 16,00 TL (KDV hariç) olarak uygulanacaktır. (GVK Md:23/8)

 

2017 Yılına Ait Gelirler İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi:

Ücret Gelirleri Tarifesi:

 

14.800 TL'ye kadar

15%

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

20%

120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL fazlası

27%

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL fazlası

35%

 

Diğer Gelirler Tarifesi:

 

14.800 TL'ye kadar

15%

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

20%

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası

27%

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası

35%

 

 

 

2017 yılında elde edilerek 2018 yılının Mart ayında yıllık beyanname ile beyan edilecek olan gelirler için ise yukarıdaki tarife değil 2017 yılı vergi tarifesi dikkate alınacaktır.

 

Engellilik İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere;

Birinci derece engelliler için  1.000 TL,

İkinci derece engelliler için      530 TL,

Üçüncü derece engelliler için   240 TL,

olarak tespit edilmiştir.

 

Basit Usuldeki Mükelleflerle İlgili Düzenlemeler:

 

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira tutarı sınırı ile, özel şartlara ilişkin hadler belirlenmiş, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş olan malların ticaretini yapanların 2018 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için aşmamaları gereken hadler açıklanmıştır.

 

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.

 

Değer Artış Kazançlarına Ait İstisna:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesinde yer alan değer artış kazançlarından bir yıl içinde sağlanan kazanç toplamının 12.000 TL’si 2018 yılı için gelir vergisinden istisnadır. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında istisna uygulanmamaktadır(Söz konusu istisna tutarı 2017 yılı gelirleri için de 11.000 TL olarak uygulanacaktır.)

 

Arızi Kazançlarda İstisna:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesinde yer alan arızi kazançlar toplamının 2018 yılı için 27.000 TL’si Gelir Vergisinden istisnadır. İstisna; anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) için geçerlidir. (Söz konusu istisna tutarı 2017 yılı gelirleri için de 24.000 TL olarak uygulanacaktır.)

 

Tevkifata Tabi Tutulmuş Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirleri için 34.000 TL (Gelir Vergisi tarifesinin 2. gelir dilimi) olarak uygulanacaktır. (2017 yılı için uygulanacak beyanname verme sınırı 30.000 TL’dir.)

 

Tevkifata ve İstisnaya Tabi Olmayan Bazı Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d. Maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir. (2017 yılı gelirleri için geçerli olan tutar 1.600 TL’dir)

 

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirim Tutarı:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre; Gelir vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 9.000 TL olarak tespit edilmiştir.(2017 yılı gelirleri için geçerli olan tutar 8.000 TL’dir.) Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan Genç Girişimcilik Kazanç İstisnasından faydalananlar bu indirimden faydalanamazlar.

 

B) 2017 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINDA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI:

 

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilmekte olup, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı %129,43 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

302 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST