Sirküler: 2017/107                                                                19.12.2017 

 

*Vergi İdaresi Tarafından Mükelleflere Yapılacak Tebliğlerin Usul ve Esaslarına İlişkin 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

 

VERGİ İDARESİ TARAFINDAN MÜKELLEFLERE YAPILACAK TEBLİĞLERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN 485 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı” Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Usul Kanunu’nun Posta veya İlan Yoluyla Tebliğ Usullerinin yer aldığı 101, 102 ve 103’üncü maddeleri yeniden düzenlenmişti. Ayrıca aynı kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 157’nci maddesinde değişiklik yapılarak mükelleflerin ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmıştı.

Bu sefer 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

  • Posta ile tebliğ usulüne göre tebliğ edilecek hüküm ifade eden vesikalar, mükellefin bilinen adreslerine gönderilecektir. Bilinen adres ise yeniden düzenlenmiş olup aşağıda yer alan adresleri içermektedir:
  • Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,
  • Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
  • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.

01.01.2018 tarihinden itibaren yapılacak tebliğlerde yukarıda yer alan işyeri adresleri dikkate alınacaktır. Öte yandan yapılan düzenlemeyle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgâh) adresi bilinen adresler arasına dahil edilmiştir.

Mükellefin bilinen birden çok işyeri adresi varsa maddede yazılı bilinen işyeri adreslerinden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınacak ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılacaktır.

 

Mükelleflerin vergi beyannamelerinde yer alan iş yeri adresleri bilinen adres kabul edilmeyecektir.

  • Tebliğ yapılacak olanların adreste bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde:

 - Gerçek kişilerde kendisinin,

- Tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin,

-Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacaktır.

İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası (pusula) (Ek:1) kapıya yapıştırılır. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.

 

  • Bilinen işyeri veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına karşın muhatabın bildirimi almaması durumunda, posta memuru tarafından tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren pusula kapıya yapıştırılır. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.
  • İlanen tebliğ usulüne göre tebliğ edilecek hüküm ifade eden vesikalar yeniden düzenlenmiştir:

- Muhatabın posta ile tebliğ usulünde yer alan bilenen adresleri yoksa,

- İş yeri adresinde tebliğ yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi de yoksa,

- Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan yoksa,

- Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılamazsa.

  • Mükelleflerin yerleşim yeri adresi değişikliklerini vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, işyeri adreslerini değiştiren mükelleflerin yeni işyeri adreslerini vergi dairesine bildirme mecburiyeti devam etmektedir.
  • E-Tebligat kapsamında elektronik adresleri bulunanlara tebligatlar elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Tebliğ hükümleri, 1.1.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST