Sirküler: 2017/100                                                                07.12.2017 

 

* 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

 

7061 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

1. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

a) KDVK’nun Vergi Sorumlusu başlıklı 9’uncu maddesine eklenen fıkra ile Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi sağlanacaktır. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. (Yürürlülük Tarihi:01.01.2018)

b) KDVK’nun kısmi istisnaların düzenlendiği 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasına (ç) bendi eklenerek Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması KDV’den istisna edilmiştir.(Yürürlülük Tarihi:01.01.2018)

c) KDVK’nun 17/4-r maddesinde yer alan bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerine tanınan istisna kapsamı genişletilerek, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin de bu istisnadan faydalanması sağlanmıştır. Ayrıca bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi de istisna kapsamına alınmıştır. (Yürürlülük Tarihi:01.01.2018)

a.     6770 sayılı Kanun ile KDVK’na eklenen Geçici 37’nci madde ile imalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ancak indirilemeyen KDV’nin iade alınabilmesine imkan sağlanmıştı.

7061 sayılı kanun ile 2017 yılı 2017 ve 2018 yılı olarak değiştirilmiştir. Böylece sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılında yüklenilen ancak indirilemeyen KDV’nin iade alınabilmesine imkan sağlanmıştır. (Yürürlülük Tarihi:05.12.2017)

e) KDVK’na Geçici 38 ’inci madde eklenerek 05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’na yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir. Bu teslimlere ilişkin yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler işlem yapan mükelleflerin talebi üzerine iade edilecektir. (Yürürlülük Tarihi:05.12.2017)

 

2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

a) Engelliler için binek ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000,00 TL’yi aşmayan araçlar için uygulanacaktır. Bu araçlar için motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç sınırlaması kaldırılmıştır. 87.04 gümrük tarifesinde yeralan panelvan/kamyonet tarzı araçlardaki motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç sınırlaması devam etmektedir. (Yürürlülük Tarihi:01.01.2018)

b) Makaronlar da sigara ve diğer tütün mamulleri gibi ÖTV kapsamına alınmıştır.

.(Yürürlülük Tarihi:05.12.2017)

ÖTVK’nun (III) sayılının listesinin (B) cetveline makaron dahil edilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi

Tutarı (TL)

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

65,25

0,0994

 

c) Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay, meyveli içeceklerden % 10 ÖTV alınacak olup, sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal minarelli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutulmuştur. (Yürürlülük Tarihi:01.01.2018)

ÖTVK’nun (III) sayılının listesinin (A) cetveline aşağıdaki mallar dahil edilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

20.09

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10

-

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10

-

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

-

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

-

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

-

  

e) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere; proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Millî Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir.

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST