Sirküler: 2017/52                                                                    13.04.2017 

*Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı.

 

ÖDEME VADESİ ERTELENEN ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT SOSYAL SİGORTA PRİMLERİNİN HANGİ DÖNEMDE GİDER YAZILACAĞINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

 

6770 sayılı kanun ile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için hazine katkısından faydalananların (asgari ücret desteğinden yararlananlar) sigorta primlerinin ödeme vadesi ertelenmiştir.

            Buna göre;

  • 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının, 2017 yılı Ekim ayında,
  • 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayında,
  • 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Aralık ayında ödenebilecektir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesinde “Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bunun tek istisnası 174 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilmiş olup “Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.” açıklaması yapılmıştır.

Gerek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. Maddesinde, gerekse 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan SGK primlerinin gider yazılabilmesi için kuruma fiili ödeme şartı, 6770 Sayılı Torba Kanun ile getirilen ve SGK prim ertelemesine konu edilen tutarların hangi dönemin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği konusunda tereddütlere yol açmıştır.

Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının Özelge havuzunda yeralan ve Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 11.04.2017 tarih ve 180088620-125[2017-721-1]-16071 sayılı özelge de; “2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.” ifadesine yer verilmiştir.

Gelir İdaresinin verdiği özelge doğrultusunda uygulama yapmak isteyen mükelleflerin gider hesaplarına kaydettikleri ödenmeyen prim tutarlarını, 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde KKEG olarak vergi matrahına dahil etmesi, söz konusu primlerin SGK’ya fiilen ödendiği tarihte ise ödendiği yılın Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde “Diğer İndirim” olarak dikkate almaları ve vergi matrahından düşmeleri gerekmektedir.

Aksi yönde düşünen mükelleflerin ise 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamelerini ihtirazi kayıtla vererek, 30 gün içinde dava açıp konuyu yargıya taşıyabileceklerini belirtmek isteriz.

 

 

İlgili özelge sirkülerimizin ekinde dikkatinize sunulmuştur.

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST