Sirküler: 2017/51                                                                   12.04.2017 

*Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulması ile ilgili hatırlatma.

 

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMUN (EK 2 FORMU) DOLDURULMASI İLE İLGİLİ HATIRLATMA:

09.08.2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Kanunun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılmıştı.

Söz konusu kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu 13. maddesinin ilişkili kişiyi açıklayan ikinci fıkrasına aşağıda yer alan düzenleme eklenmişti;

“İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır.”

Bu düzenleme ile transfer fiyatlandırması kapsamında ortakların “ilişkili kişi” sayılabilmesi için ortaklık, oy veya kar payı hakkının en az %10 olması şartı getirilmiştir. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınacaktır. Bu şartları sağlamayan ortaklarla yapılan işlemlerin Ek 2 formuna dahil edilmemesi gerekmektedir.

Bu düzenleme 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Ek-2 formu doldurulurken %10’dan az ortaklık, oy veya kar payı hakkı bulunan kişilerin bu tarihten (09.08.2016) önceki işlemlerinin forma dahil edilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Ortaklık ilişkisi olup olmadığına veya ortaklık oranına bakılmaksızın, kurumların idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kişiler, ilişkili kişi sayılmaya ve bu kişilerle yapılan mal veya hizmet alımı ya da satımı, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirilmeye devam etmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST