Sirküler: 2017/40                                                                 21.03.2017 

6824 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.

 

6824 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılmış olup, ilgili düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

  • 5510 sayılı Kanunun 80. Maddesinin 4. fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre; Genel Sağlık Sigortasına tabi olup gelir testi yaptırması gerekenlerde prime esas kazancın belirlenmesine yönelik üç farklı uygulama değiştirilmiş ve Genel Sağlık Sigortası prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı (asgari ücret) olarak belirlenmiştir.

  • Genel Sağlık Sigortası primi oranı % 12’den % 3’ e düşürülmüştür.

Genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olup, bu oranı %12’ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

  • Genel Sağlık Sigortası prim borçları için düzenleme yapılmıştır.

5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 73. Madde ile;

60/g kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 01.04.2017 tarihinden itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

60/g sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, 01.04.2017 tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen “Ek 13. Madde” ile;

Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları ile 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenlerin; Türkiye’de ikamet etmeyen ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri halinde, ikamet şartı aranmaksızın Genel Sağlık Sigortalısı sayılabileceklerdir.

 

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen “Ek 14. Madde” ile;

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri; ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.

İlgili hükümler 01.04.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Kanun metni 09.03.2017 tarih ve 34 sayılı Sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  

  TRUST