Sirküler: 2017/34                                                                    09.03.2017 

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

 

6824 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

 

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Kanunda aşağıdaki konularda düzenlemeler yapıldı.

- Vergiye uyumlu mükelleflere %5’lik vergi indirimi düzenlemesi,

- Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünde inşaat işleri ile ilgili bazı kağıtlara uygulanacak damga vergisi,

- 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” bölümünde uygulanacak bazı harçlar,

- Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine eklenen paragraf ile yabancılara konut ve işyerlerinin ilk teslimlerinde uygulanacak KDV istisnası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacaklarının yapılandırılması,

- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) yapılandırılması,

- Geliştirme ve Destekleme Fonundan kullandırılan Irak Programı Kredilerinden, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Banka) tarafından takip edilen alacakların yapılandırılması,

- İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek madde ile “Esnaf Ahilik Sandığı” nın kurulmasına ilişkin düzenlemeler, 5510 sayılı kanunda “Esnaf Ahilik Sandığı” ile ilgili yapılan düzenlemeler,

- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunda yapılan bazı önemli düzenlemeler ile diğer bazı kanunlarda yapılan düzenlemelere kanun metninden bakılabilir.

Vergisel Düzenlemeler ile ilgili ayrıca sirküler hazırlanacaktır.

 

6824 Sayılı Kanun ile yapılandırılan bazı alacaklar ile ilgili açıklamalar aşağıda özetlenmiştir;

 

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla kanunda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde yapılandırılır.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takip hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın borçları yapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden borçlular talep etmeleri hâlinde bu maddenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılır.

Bu yapılandırmadan yararlanılabilmesi için dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.

Bu düzenleme 08.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar), vadesi 15/2/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar, maddede düzenlenen şartlarda yapılandırılır.

Bu düzenleme 08.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. Geliştirme ve Destekleme Fonundan kullandırılan Irak Programı Kredilerinden, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Banka) tarafından takip edilen alacak aslı ile bu alacak aslına ilişkin hesaplanan faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu düzenleme 08.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST