Sirküler: 2017/29                                                                   23.02.2017 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2017/9917 sayılı Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) ‘da bazı değişiklikler yapılmıştır.

2017/9917 sayılı değişiklik Kararı sirkülerimiz ekindedir.

Bu değişikliklerden Geçici 8. Maddeye ilişkin olanlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

1. Teşvik Belgeli Yatırımlarda Bina İnşaatı Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV’nin İadesi:

6770 sayılı Kanunla KDV Kanununa eklenen ve 1 Ocak 2017’den geçerli olarak yürürlüğe giren Geçici 37. Madde ile; imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin mükelleflere belli şartlar ve sürelerde iadesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle ilgili açıklamalar ve iadeye ilişkin usul ve esaslar 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)’de mevcuttur.

Bu defa, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen Geçici 8. Maddede; bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bina-inşaat harcamalarında KDV iadesinin teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacağı belirtilmiştir.

2. İndirimli Kurumlar Vergisi:

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi kapsamında teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak uygulanan indirimli kurumlar vergisi düzenlemesine ilişkin oranlarda da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Geçici 8. Madde uyarınca;  bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Örneğin; bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında imalat sanayiine yönelik olarak alınan teşvik belgesindeki yatırıma katkı oranı % 20 ve indirim oranı % 55 olan mükellefin 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanmış ve üretime geçmiş yatırımının 10.000.000 TL olduğunu varsayalım. Bu mükellef, bu yatırımından elde ettiği 18.181.818 TL kazanca kadar olmak üzere (sadece yatırımdan elde ettiği kazanç kısmına) % 20 yerine % 9 oranıyla kurumlar vergisi hesaplayacaktır.

 Aynı mükellefin, 2017 yılında teşvik belgesi kapsamında 10.000.000 TL harcama yaptığını ve bu yatırımın tamamlanarak üretime geçtiğini varsayalım. Belgedeki indirim oranı ve katkı oranı da aynen yukarıdaki şekilde olsun. Yeni Karar uyarınca, bu mükellef, 2017 yılındaki harcamalarıyla sınırlı olmak üzere bu yatırımından elde ettiği kazanca % 9 değil, 0 (sıfır) oranıyla kurumlar vergisi uygulayacaktır. Diğer bir ifadeyle bu kazanç vergisiz olacaktır. Yatırıma katkı oranı da 15 puan arttığından, bu şekilde % 0 (sıfır) oranı uygulanacak kazanç tutarı 17.500.000 TL olmaktadır. Diğer bir ifadeyle mükellef 2017 yılında yapmış olduğu yatırım harcamaları kapsamında aktifleştirerek (sadece bu yatırımdan) elde ettiği kazançlara 17.500.000 TL toplama kadar % 0 (sıfır) kurumlar vergisi hesaplayacaktır.

Mükellefin teşvik belgesi kapsamında 2017 öncesinden gelen ve 2017’de de devam eden harcamaları varsa, bu durumda yatırımdan elde edilen kazanca farklı esaslarda indirim uygulanacağından bunların ayrılması gerekecektir.

İndirimli kurumlar vergisi esas itibariyle yatırımdan elde edilen kazanca uygulanmakla birlikte, 32/A Maddesindeki özel düzenleme uyarınca; yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da yatırıma katkı tutarına mahsuben indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi mümkündür. Mahsuben uygulama, toplam yatırıma katkı tutarının %80'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçemeyecektir. Ancak, bu oran 2017/9917 sayılı Kararla imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için %100 e çıkarılmıştır.

İndirimli kurumlar vergisi ile ilgili olarak yapılan bu değişiklikler için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Değişikliğin yarattığı sonuç aşağıdaki tabloda örnek olarak gösterilmiştir.

Mevcut Uygulama

 

Yatırıma Katkı Oranı

20%

Vergi İndirimi Oranı

55%

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanmak Suretiyle Sağlanan Vergi Avantajı Oranı

11%

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

9%

Teşvik Belgesi Toplam Yatırım Harcaması

               10.000.000,00  

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

                 2.000.000,00  

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

               10.000.000,00  

Hesap döneminde gerçekleştirilen yatırım harcaması dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarı

                 2.000.000,00  

Cari Dönemde Kullanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarına İsabet Eden Kurumlar Vergisi Matrahı

               18.181.818,18  

 

 

 

 

2017 Harcaması Uygulaması

 

Yatırıma Katkı Oranı

35%

Vergi İndirimi Oranı

100%

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanmak Suretiyle Sağlanan Vergi Avantajı Oranı

20%

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

0%

Teşvik Belgesi Toplam Yatırım Harcaması

               10.000.000,00  

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı

                 3.500.000,00  

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması

               10.000.000,00  

Hesap döneminde gerçekleştirilen yatırım harcaması dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarı

                 3.500.000,00  

Cari Dönemde Kullanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarına İsabet Eden Kurumlar Vergisi Matrahı

               17.500.000,00  

Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

   TRUST