Sirküler: 2017/18                                                                 30.01.2017 

6770 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler.

 

6770 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1. Damga Vergisi Kanunun ek 2. maddesi ile Harçlar Kanunun ek 1. maddesinin; 2 nolu fıkralarının (e) ve (f) bentlerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler ile;

  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı taşıma işlerini (yük ve yolcu) yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri,
  • Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
  • Damga vergisinden ve Harçlardan istisna tutulmuştur.
  • Bu istisnanın uygulaması Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlı olup, belgenin geçerlilik süresi içerisinde ve belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

2. Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin "XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:" başlıklı bölümünün başlığı ve birinci cümlesinde yer alan “ve bunların vizelerinden ibaresi ile 3. cümlesinde yer alan “ve yapılacak vize” ibareleri kanun metninden çıkarılmıştır.

Bu değişiklik ile bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklikler 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1.  Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisnası getirilmiştir;

Katma Değer Vergisi Kanununyatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasını düzenleyen 13/d maddesinde “teçhizat teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına da KDV istisnası getirilmiştir. Söz konusu istisna tam istisna kapsamındadır.

Düzenleme, 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2.  Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Taşınmazların Satışına KDV İstisnası Getirilmiştir, istisna için aranan 2 yıllık şart kaldırılmıştır;

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17.  maddesinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendinde “ arsa ve arazi teslimleri” ifadesinden sonra gelmek üzere “belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle devir ve teslimler” ifadesi eklenmiştir.

KDV Kanunun 17/4-(r) bendinde yer alan “veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Dolayısıyla belediyelerin ve il özel idarelerin mülkiyetindeki taşınmazların satışında 2 yıllık aktifte bulunma şartı kaldırılmıştır.

Düzenleme, 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca kanuna eklenen Geçici 36 ile; Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde KDV aranmayacaktır. Bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılamayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

3. İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi istenebilecektir;

KDV Kanununa eklenen Geçici 37. Madde aşağıdadır;

“GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.”

Söz konusu madde 1.1.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin yıl içerisinde nakden iadesi istenebilecek;

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesi uyarınca, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları yılı içerisinde sadece mahsuben iade edilebilmekte, nakden iade ise ancak izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde mümkün olabilmekteydi.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesinde yapılan düzenleme ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alınabilecektir.

Yürürlük tarihi, 27.01.2017’dir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

1. Fiilen üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin birleşmelerine indirimli kurumlar Vergisi teşviki getirilmekte;

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı başlıklı 32 nci maddesine (5) nolu fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkra;

“(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Şeklindedir.

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kendi aralarında birleşmeleri halinde, bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap dönemi dahil olmak üzere 3 hesap döneminde, münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecektir.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

2. 2017 takvim yılında gerçekleştirecek imalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamalarına ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinin 2.fıkrası (b) bendinde yer alan oranlar artırılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 9 uncu madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara sağlanan 32/A maddesi (b) bendinde yer alan “%55, %65 ve %90” şeklindeki oranların “%70, %80 ve %100 şeklinde ve (c) bendinde yer alan “%50” oranın “%100” şeklinde uygulanması yönünde Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Söz konusu geçici maddede düzenlenen bu oranlar,  Bakanlar Kurulu tarafından verilen yetkinin kullanılması halinde uygulanabilecektir.

Söz konusu madde 1.1.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

1. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisnalar yeniden düzenlenmiştir.

6770 sayılı kanun ile 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mali hükümler başlıklı 12. Maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş ve maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. Yapılan değişiklikler ile Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamaları yeniden düzenlenmiştir.

12. maddenin eski ve yeni hali ile eklenen fıkra aşağıdaki gibidir.

Eski Hali;

“Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmazlar. Bu hüküm gemi ve yatların, devir nedeniyle Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile geçişi aşamasında uygulanır.”

Yeni Hali;

“Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz.”

Eklenen Fıkra;

“Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır. Ancak, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranır.”

2. 4490 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 3. Madde ile, maddenin yürürlük tarihinden önce 12. Maddede sayılan istisnalardan yararlananlar hakkında;

Bu istisnalar dolayısıyla geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların ise iade edilmemesi sağlanmaktadır.

 

YABANCI BAYRAK ÇEKİLMİŞ OLAN YAT KOTRA TEKNE VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR DÜZENLENMİŞTİR

 

665 sayılı Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 9. madde eklenmiştir. Eklenen geçici madde aşağıdadır;

 “Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

İlgili madde 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemesi beklenmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST