Sirküler: 2017/13                                                                    23.01.2017 

 

Nakit Sermaye artırımında 2016 yılında indirim olarak dikkate alınacak tutarın hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı.

 

NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA 2016 YILINDA İNDİRİM OLARAK DİKKATE ALINACAK TUTARIN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK FAİZ ORANI

 

7 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 6637 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile sermaye şirketlerine nakit sermaye artırımı yapmaları halinde teşvik getirilmişti.

Daha sonra yayımlanan 9 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile bahse konu indirimin kapsamı, indirim uygulanmasında dikkate alınacak hususlar ve indirim uygulamasına ilişkin sınırlamalara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

  • Sermaye şirketlerinin, nakden ödedikleri sermaye tutarı üzerinden Merkez Bankası’nca indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere (tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç) uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili dönemin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi mümkün hale getirilmişti. (30.06.2015 tarihinde yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %50 oranından daha fazla veya 0 (sıfır) olarak da uygulanabilmektedir Söz konusu oranlar 01.07.2015 tarih ve 07/01 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.)
  • Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde indirimin Geçici Vergi dönemlerinde uygulanması ile ilgili açıklama yapılmıştır. Buna göre bu indirimden geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü Geçici vergi döneminde yararlanılabileceği açıklanmıştır.

TCMB tarafından 2016 yılı için “Ticari kredilere (TL üzerinden açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” uygulanan 30.12.2016 tarihinde yayımlanan en son faiz oranı %13,57’dir. Ancak henüz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak olan faiz oranına ilişkin bir açıklama yapılmamıştır.

Bu kapsamda 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan nakit sermaye artırımlarının ödenen tutarları üzerinden %13,57 oranında hesaplanan faiz indiriminin 4. Geçici vergi beyannamesi ve 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinden kazançtan indirilmesi mümkündür.

  • İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Ayrıca, indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST