Sirküler: 2016/48                                                                                                                                                           13.12.2016      

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ VE SEKTÖREL DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE YAPILAN İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE DİİB KAPSAMINDAKİ KDV İADE KISITLAMASI KALDIRILDI.

13/12/2016 tarihli Resmi Gazete 'de 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Yayımlanan tebliğ ile daha önce 7 seri nolu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğin IV/A-1.5. numaralı "DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV" başlıklı bölümü değiştirilmişti. Buna göre; DİİB kapsamında KDV’siz temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç kaydıyla satışları hariç KDV’li olarak satışı mümkün olmayacaktır, ancak buna rağmen KDV’li olarak teslim edilmesi halinde ise, alıcı firma bu malları ihraç ettiğinde yüklendiği KDV’nin iadesini alamayacaktır.

Yapılan bu değişiklik 12.10.2016 tarih ve 10/08 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa yapılan değişiklik ile, 7 nolu tebliğ ile yapılan düzenlemeye parantez içi hüküm eklenmiştir. Buna  göre;

-Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında üretilen malların dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, bu teslimler nedeniyle dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri tarafından yüklenilen KDV'nin iadesi talep edilebilecektir.

-Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının düşülmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu değişiklikler ile DİİB kapsamında KDV ödenmeden yapılan işlemlerle ilgili KDV iadesi alınması ile ilgili getirilen kısıtlamalar Dış Ticaret Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine yapılan teslimler bakımından kaldırılmıştır.

Tebliğ 13.12.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ aşağıdadır.

 

13 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29917

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST