Birinci Kısım
Genel Hükümler


Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin

a) Kuruluş ve faaliyetlerine,
b) Ana sözleşme değişiklikleri ve hisse devirlerine,
c) Yöneticilerine,
ç)   Düzenleyecekleri sözleşmelere,
d) İşlem sınırlarına,
e) Birleşme, devir, bölünme ve tasfiyelerine,
f) Gözetim ve denetimlerine

ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Hukuki dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Finansal Kiralama Kanununun 11 inci, 12 nci ve 32 nci maddeleri ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 13 üncü maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3-  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Şirket: Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile yurtdışında kurulu bu kuruluşların Türkiye’de açılacak ilk şubelerini,

ç) Şube: Şirketlerin bağımlı bir parçasını oluşturan ve şirketlerin faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan her türlü işyerini,

d) Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve dönem net karı toplamından varsa dönem zararı ve geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle elde edilen bakiye ile nitelikleri Kurulca belirlenecek sermaye benzeri borçları,

e) Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgarî yüzde ellibirine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını,

ifade eder.


İkinci Kısım
Kuruluş ve Faaliyet İzinleri


Kuruluş şartları
MADDE 4-  (1) Şirketlerin;

a) Anonim şirket şeklinde kurulması,

b) Ödenmiş sermayelerinin 5 milyon YTL’den az olmaması,

c) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

ç)  Ticaret unvanında “Finansal Kiralama Şirketi”, “Faktoring Şirketi” veya “Finansman Şirketi” ibaresinin bulunması,

d) Ana sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması,
 
e) Kurucularının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan şartları taşıması,

f) Kurucularının tüzel kişi olması hâlinde Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının olması

şarttır.

(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilen asgari sermaye tutarı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyatları endeksinin iki katının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir.

Kurucuların nitelikleri
MADDE 5- (1) Şirket kurucuları ile şirketin tüzel kişi kurucularında %10 ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması,  konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) İradî tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

ç)  Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun, 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun ve Finansal Kiralama Kanununun hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması,

d) Şirketin kuruluşunda taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilir düzeyde mali güç ve itibara sahip bulunması

zorunludur.

Kuruluş izni
MADDE 6- (1) Şirket kuruluşlarına Kurulca izin verilir. Şirket kurulması için EK 1’de belirtilen belgelerle birlikte Kuruma başvurulması zorunludur. Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

Faaliyet izni
MADDE 7-  (1) Kurulca kuruluş başvurusunun uygun görülmesi halinde kuruluş işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde tamamlanmasını müteakip şirketlerce;

a) Finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması,

b) Ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olması,

c) İmza yetkisine sahip kişilerin belirlenmiş olması,

ç)  Uygun hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve raporlama sistemlerinin kurulmuş, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmuş ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması,

d) Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları

kaydıyla faaliyet izni alınmak üzere Ek 2’de yer alan bilgi ve belgelerle Kuruma başvurulur. Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

(2) Kuruluş iznini takip eden 180 gün içerisinde faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunmayan şirketlerin kuruluş izinleri geçersiz sayılır.

(3) Faaliyette bulunmaları Kurulca uygun görülenlere, Kurumca “Faaliyet İzin Belgesi” verilir. İzin belgesi, herkesin görebileceği şekilde, işyerinde asılı bulundurulur.
(4) Faaliyete geçilmesini müteakip faaliyete geçiş tarihinin bildirilmesi ve adres ve iletişim bilgilerinin Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(5) Faaliyet izninin alınmasını müteakip bir yıl içerisinde faaliyete geçmeyen şirketlerin faaliyet izni Kurulca iptal edilir.

Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye’de ilk şubelerini açmaları
MADDE 8- (1) Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye’de ilk şubelerini açmaları Kurulun iznine tabidir.

(2) Yurtdışında kurulu bir şirketin Türkiye’de ilk şubesini açabilmesi için;

a) Türkiye için ayırdığı sermaye miktarının bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen tutardan az olmaması,

b) Türkiye’deki faaliyet konusuyla ilgili olarak kurulu olduğu ülkede en az üç yıldır faaliyet gösteriyor olması,

c) Yönetici olarak atanacak kişinin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen genel müdürde aranan şartları taşıması

zorunludur.

(3) Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye’de ilk şubelerini açabilmeleri için EK 3’te yer alan belgelerle Kuruma başvurulması gerekmektedir. Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

(4) Bu şirketlerce ilk şube dışında şube açılması, yurtiçinde şube açılmasıyla aynı esas ve usullere tabidir. Ancak, bu halde şubelerden birinin merkez şube olarak tespit edilerek Kuruma bildirilmesi şarttır.

Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye’de temsilcilik açmaları
MADDE 9- (1) Yurtdışında kurulu şirketlerin Türkiye’de temsilcilik açması faktoring, finansal kiralama ve tüketici finansmanı işlemleri yapmamak ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbesttir. Temsilcilik açılmasını müteakip otuz gün içerisinde açılış tarihleri ile adres ve iletişim bilgilerinin Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin yurtiçinde şube açmaları
MADDE 10- (1) Şirketlerin yurtiçinde şube açmaları Kurumun iznine tabidir. Bu Yönetmelikte yer alan işlem sınırlarına uyumlu olarak faaliyet gösteren şirketler şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve şube açılma nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan fizibilite raporu ile Kuruma başvururlar. Yapılacak değerlendirme sonucunda Kurumca uygun görülmesi halinde şirketlere şube açma izni verilir.

(2) Şubeler Kurumdan izin aldıktan sonra 90 gün içerisinde Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilerek faaliyete geçerler. Bu süre içerisinde faaliyete geçilmemesi halinde şube açılış izni geçersiz olur. Açılışına izin verilen şubelere ilişkin olarak Harçlar Kanunu uyarınca finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı bir örneğinin Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(3) Kurumca şubelere ayrıca “Şube İzin Belgesi” verilir. Bu belge herkesin görebileceği şekilde şubelerde asılı bulundurulur.

(4) Şirketler kapanan şubelerini, kapanış tarihini izleyen onbeş iş günü içinde “Şube İzin Belgesi”ni iade etmek suretiyle Kuruma bildirilirler.

(5) Şubelerin adres değişikliklerinin onbeş gün içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.
 
(6) Şirketler yurtiçinde temsilcilik veya irtibat bürosu açamazlar, acentelik veremezler, yurtiçinde her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemezler.

(7) Serbest bölgelerde şube açılması yurtiçinde şube açma esaslarına tabidir.

Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin yurtdışı teşkilatları
MADDE 11- (1) Şirketlerin yurtdışında teşkilatlanması, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kaymak kaydıyla serbesttir. Faaliyete başlanmasını ve faaliyetin sona erdirilmesini müteakip 30 gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunulması şarttır.

Üçüncü Kısım
Ana Sözleşme Değişikliği ve Hisse Devrine İlişkin Hükümler

Ana sözleşme değişikliği
MADDE 12- (1) Şirketlerin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde Kurumun uygun görüşü aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Kurumun uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez.

(2) Şirketlerin adres değişikliklerini değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kuruma bildirmeleri zorunludur.

Hisse devri
MADDE 13- (1) Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Kurulun iznine tabidir.

(2) Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile 1 ay içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(3) Şirket sermayesinde %10 ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Kurulun iznine tabidir.

(4) İzne tabi hisse devirlerinde hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici belgelerin Kuruma tevdi edilmesi zorunludur.

(5) İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Dördüncü Kısım
Yöneticiler
 
Yönetim kurulu üyeleri ve birinci derece imza yetkilileri
MADDE 14- (1) Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile birinci derece imza yetkililerinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşımaları zorunludur.

Genel müdür ve yardımcıları
MADDE 15- (1) Şirketlere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşıyan, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip bir genel müdür atanır.

(2) Genel müdür yardımcılarının bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşımaları, lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tabidir.

Müdürler kurulu
MADDE 16- (1) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu şirketlerin Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları zorunludur. Bu Yönetmelik uygulamasında müdürler kurulu yönetim kurulu, merkez şube müdürü genel müdür hükmünde olup, bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddesinde belirtilen şartlar müdürler kurulu üyeleri için de aranır.

Atama
MADDE 17- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve yardımcıları ile birinci derece imza yetkisine sahip kişilerin, atanmalarını veya seçilmelerini müteakip on beş gün içerisinde bu Yönetmelikte aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır.

Beşinci Kısım
Şirketlerin Düzenleyecekleri Sözleşmelere İlişkin Hükümler

Yazılı sözleşme zorunluluğu
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine faaliyet izni verilen şirketlerin, müşterileri ile yapacakları işlemler için yazılı sözleşme düzenlemeleri zorunludur.

Finansman şirketlerinin genel sözleşme zorunluluğu
MADDE 19- (1) Finansman şirketleri, kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla önceden genel bir sözleşme yaparlar. Finansman şirketlerince açılan krediler, genel sözleşmedeki esaslara göre tüketicinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim ve temini ile birlikte, doğrudan satıcıya ödenir. Ancak kredi geri ödemeleri adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılır.

Finansal kiralama sözleşmelerinde süre kısaltımı
MADDE 20- (1) Finansal kiralama sözleşme süreleri aşağıdaki mallar için dört yıldan kısa olabilir:
 
a) Teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu Kurumca onaylanan mallar,

b) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan kiralama işlemlerinde, ilk sözleşmenin devamı mahiyetinde, yeniden finansal kiralama sözleşmesine konu olan mallar,

c) Yurt içinde ve yurt dışında savaş hali ile savaşa yol açabilecek durumlar veya sabotaj, yangın, ağır kaza ve tabii afetler sebebiyle zarar gören mallar ile bu sebeplerle kiralayanı ya da kiracısı zarar gören mallar,

Altıncı Kısım
Sınırlamalar

Şirketlerin yapamayacakları iş ve işlemler
MADDE 21-  (1) Şirketler;

a) Ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamazlar,

b)  Teminat mektubu veremezler,

c) Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı ile uluslararası piyasalardan ödünç para alınması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamazlar.

(2) Yukarıdaki hususlara ilave olarak faktoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş olduğu fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenemezler.

İşlem sınırı ve karşılıklar
MADDE 22- (1) Finansal kiralama şirketlerinin kiralama işlemlerinin toplam tutarı, faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarının toplam tutarı ve finansman şirketlerinin kullandırdıkları kredilerin toplam tutarı özkaynaklarının 30 katını geçemez.

 (2) Şirketler, kredileri ile diğer alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen, ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde karşılık ayırmak zorundadırlar.

 

Yedinci Kısım
Muhasebe, Raporlama ve Denetim

Muhasebe ve raporlama
MADDE 23- (1) Şİrketler, Kurul tarafından uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır.
(2) Şirketler, şekil ve kapsamı Kurumca belirlenecek mali tablolar ve istatistiki bilgileri istenilen süre ve yöntemlerle Kuruma göndermek zorundadırlar.

Denetim
MADDE 24- (1) Şirketlerin faaliyetleri, Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli tarafından denetlenir.
 
(2) Şirketler, Kurumun yerinde denetim yapmaya yetkili meslek personeli tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek, defter ve belgelerini ibraz etmek ve incelemeye hazır tutmak zorundadırlar.

Bağımsız denetim
MADDE 25- (1) Şirketlerin genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tablolarının, Kurumca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ve Kurumca uygun görülen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi şarttır. Şirketlerin yılsonu bağımsız denetim sözleşmelerinin ilgili yılın Eylül ayının sonuna kadar, bağımsız denetim raporlarının ise takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Bilgi verme
MADDE 26- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması çerçevesinde şirketler, Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma tevdi etmek zorundadırlar.

Yurtdışından temin edilecek belgeler
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak temin edilecek belgelerle ilgili hükümler yabancı uyruklu kişiler hakkında da kıyasen uygulanır.

(2) Yabancı uyruklu kurucular ile tüzel kişi kurucularda %10 ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerden alınacak adli sicil, müflis ve konkordato belgelerinin ilgili ülkenin adli sicil, müflis ve konkordato kayıtlarının tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile tevsik edilerek Kuruma tevdi edilmesi zorunludur.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

 

Sekizinci Kısım
Şirketin Sona Ermesi

Faaliyet izninin iptali
MADDE 28- (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile yasaklanan faaliyetlerde bulunan, adres değişikliğini süresi içerisinde Kuruma bildirmeyen ve yapılan yasal tebligata rağmen adresinde bulunamayan, faaliyetlerine kesintisiz 1 yıl süre ile ara veren veya bir yıl içerisinde Yönetmelik hükümlerine aykırı fiil veya işlemleri iki defadan fazla gerçekleştiren şirketlerin faaliyet izni Kurulca iptal edilebilir.

(2) Ortakları kuruluşta aranan şartları kaybeden şirketlere durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri için üç aya kadar süre tanınır. Bu süre zarfında durumlarını Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeyen şirketlerin faaliyet izni Kurulca iptal edilir.

(3) Merkezi yurtdışında bulunan şirketlerin, merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim mercii tarafından faaliyetlerinin durdurulması veya yasaklanması veya Türkiye’de faaliyetlerine devam etmesine ilişkin olumsuz görüş verilmesi durumunda faaliyet izni Kurulca iptal edilir.

(4) Faaliyet izni iptal edilen şirketlerin bu hususun taraflarına tebliğinden itibaren onbeş gün içerisinde “Faaliyet İzin Belgesi”ni Kuruma iade etmeleri gerekir.

(5) Faaliyet izni iptal edilen şirketlerin iptal tarihinden itibaren 3 ay içerisinde genel kurullarını toplayarak, şirket nevi ve unvanını değiştirmek veya tasfiye işlemlerini başlatmak üzere karar almaları zorunludur. 

(6) Faaliyet izni bulunmayanlar ve faaliyet izni iptal edilenler bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerle iştigal edemez, ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde söz konusu işlerle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

Birleşme, devir, bölünme ve tasfiye
MADDE 29- (1) Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmesi Kurulun iznine tabidir. Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmesine ilişkin izin işlemleri çerçevesinde Kurum gerekli göreceği her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

(2) Şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla genel hükümlere tabidir. Şirketlerin tasfiye süreci gerekli görülmesi halinde Kurumca denetlenebilir.

Dokuzuncu Kısım
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 30- (1) 28.4.1992 tarih ve 21212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik, 8.7.1992 tarih ve 21278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine Dair Yönetmelik, 21.12.1994 tarih ve 22148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve 26.7.1994 tarih ve 22002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak süresi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Şirketlerin durumlarını bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi de dahil olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde intibak ettirmeleri zorunludur. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan işlem sınırında aşım olan şirketler, söz konusu aşımları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip üç ay içinde gidermek zorundadırlar. Söz konusu aşımlar giderilene kadar yeni yükümlülük doğuran işlemler yapılamaz.

(2) Süresi içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine intibak eden şirketlere Kurumca “Faaliyet İzin Belgesi” verilir. Bu süre zarfında durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine intibak ettiremeyenlerin faaliyet izni kaldırılır.

İrtibat büroları ve temsilcilikler
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle irtibat bürosu veya temsilciliği bulunan şirketlerin 10 uncu maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla irtibat bürolarını şubeye dönüştürmek üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları şarttır. Kurumca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen irtibat bürolarının şubeye dönüştürülmesine izin verilir. Kuruma başvuruda bulunmayan şirketlerin bu 3 aylık süre zarfında irtibat bürolarını kapatmaları ve irtibat bürolarının kapanış tarihlerini Kuruma bildirmeleri zorunludur.

Asgari sermaye şartı
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari sermaye şartı yerine getirilmeden yeni şube açılamaz.

Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası 1.1.2007 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başk